Voorwaarden Yeller

Laatste update: 01 april 2015

Op deze pagina zijn de Voorwaarden voor eindgebruikers van Yeller te vinden.

Onze Voorwaarden beschrijven alle voorwaarden die van toepassing zijn als je onze website bezoekt of de Yeller app gebruikt. Als je een Yeller Account aanmaakt, geef je akkoord op deze Voorwaarden.

Yeller is een platform dat Taxi Passagiers (hierna: Gebruikers) bij elkaar brengt. Via Yeller kunnen gebruikers aangeven welke taxirit zij wensen te nemen, met elkaar in contact komen en overeenkomen de taxi met elkaar te delen. Deze Gebruikersvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) beschrijven de voorwaarden waaronder Gebruikers gebruik kunnen maken van de Yeller website en de Yeller mobiele app (hierna gezamenlijk: Yeller).

1. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Yeller.

 2. Je aanvaardt deze Voorwaarden door gebruik te maken van Yeller en/of een ‘Yeller Account’ aan te maken.

 3. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen.

 4. Deze Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en kan door jou of ons op elk moment, zonder opgave van redenen, worden beëindigd met onmiddellijke ingang. Jij kunt beëindigen door via je Yeller Account te kiezen voor de optie “Account Verwijderen” of per email aan support@getyeller.com. Wij kunnen beëindigen per email, waarna wij je Yeller Account zullen afsluiten. Het afsluiten van de Yeller account zullen wij aan je bevestigen.

2. Gebruik van Yeller

 1. Om gebruiker van Yeller te worden, dien je in te loggen met je eigen Facebook Account. Na aanmelding met Facebook wordt een Yeller Account aangemaakt (hierna gezamenlijk: Yeller Account).

 2. Wij bevestigen je aanmelding bij Yeller en het aanmaken van je Yeller Account. Je Yeller Account is direct geactiveerd. Wij zijn gerechtigd om je Yeller Account zonder opgaaf van reden te blokkeren.

 3. Je Yeller Account moet naar waarheid ingevuld zijn. Bij eventuele wijzigingen in je gegevens dien je onmiddellijk je account te updaten. Wij kunnen je verzoeken ons kopieën te verschaffen van documenten om je identiteit te bevestigen. Je mag maar één Yeller Account hebben.

 4. Beveilig je Yeller Account met een veilig wachtwoord en maak steeds gebruik van een veilige computer/telefoon(verbinding). Ga zorgvuldig met je wachtwoord om. Het is niet toegestaan om je Yeller Account te delen met anderen, en evenmin mag je een ander toegang verschaffen tot je Yeller Account. Mocht je het vermoeden hebben dat je Yeller Account door anderen wordt gebruikt, dan dien je ons hierover onmiddellijk per email te informeren.

 5. Alle Gebruikers dienen zich bij gebruik van Yeller en tijdens het delen van de taxiritten aan de geldende wettelijke regels te houden.

3. Wie mag gebruik maken van Yeller

 1. Je mag Yeller alleen gebruiken als je 16 jaar of ouder bent, je handelingsbekwaam bent, en je adequaat verzekerd bent.

 2. Je mag Yeller uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken en niet voor enige commerciële doeleinden zonder daarvoor nadere afspraken gemaakt te hebben met ons. Treed voor het maken van nadere afspraken via email met ons in contact.

4. Verantwoordelijkheden en verplichtingen

 1. Je bent verplicht om gemaakte afspraken met andere Gebruikers via Yeller na te komen. Bij het (veelvuldig) niet nakomen van afspraken mogen wij je account blokkeren.

 2. Je moet in staat zijn de taxirit te betalen middels een geldig betaalmiddel. Indien een taxi niet voorziet in het voldoen van een digitale transactie, moet je de ritprijs contant kunnen voldoen.

 3. Het verdelen van de ritprijs onder de Reizigers en het voldoen van het totaalbedrag aan de chauffeur is de nadrukkelijke verantwoordelijkheid van de Gebruikers zelf. De taxichauffeur speelt geen rol in deze verdeling.

 4. Via Yeller kun je direct een taxi bestellen. Yeller geeft (indien mogelijk) een indicatie van de verwachte aankomsttijd. De levering van deze taxi en de daarbij behorende dienstverlening is de nadrukkelijke verantwoordelijkheid van de taxicentrale bij wie de eindgebruiker de taxi besteld heeft.

5. Hoe werkt Yeller

 1. Als Gebruiker kan je een Taxiritverzoek plaatsen en zoeken naar geplaatste Taxiverzoeken van andere Gebruikers. Voor elke taxirit dienen de invulvelden op Yeller zo volledig mogelijk en naar waarheid te worden ingevuld, ook aan te duiden als ‘Reisgegevens’.

 2. Je kunt via Yeller in contact treden middels de chat functionaliteit. De gesprekken via Yeller dienen respectvol en naar waarheid te worden gevoerd.

 3. Vanuit de chat functionaliteit kun je een ‘Match Verzoek’ aanvragen, accepteren of afwijzen. Bij een geaccepteerd Match Verzoek wordt je huidige taxiritverzoek als niet actueel gekenmerkt en wordt niet meer getoond in de zoekresultaten.

 4. In overleg met de andere Yeller Gebruiker kun je vanuit Yeller een taxi bestellen.

6. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op enige informatie die deel uitmaakt van Yeller, waaronder begrepen de onderliggende software, berusten te allen tijde bij ons. Hieronder vallen ook door Gebruikers geplaatste gegevens.

 2. Het is je niet toegestaan om de normale werking van Yeller te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Het is je evenmin toegestaan om Yeller te benaderen met scripts of gesimuleerde gebruikers. Je zal geen gebruik maken van Yeller op een wijze waardoor er inbreuk wordt gepleegd op eventuele (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden.

7. Privacy en gegevensverwerking

 1. Wij zullen jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de in dit artikel beschreven richtlijnen.

 2. Wij verzamelen de volgende Gegevens die jij ons vrijwillig verstrekt via Yeller:

  1. Bij het aanmaken van een Yeller Account verzamelen wij jouw contactgegevens zoals naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en thuisadres, evenals gegevens verstrekt door derden middels door jou gekoppelde online sociale netwerken waaronder Facebook.

  2. Als je gebruik maakt van Yeller, worden locatiegegevens verzameld om jou de verzochte diensten te verstrekken.

  3. Als je de Chat functionaliteit van Yeller gebruikt, wordt alle informatie die je post (met andere gebruikers deelt), met inbegrip van Persoonlijke Gegevens die je wenst te delen verzameld. Wees daarom voorzichtig met de informatie die je deelt. Yeller heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor het gebruik, misbruik, verzamelen of onthullen door derden van informatie die je via onze app verstrekt. De informatie op de chat geeft de mening van de individuele Gebruikers weer.

  4. Als je vanuit de app een routeverzoek deelt, kan dat gepost worden op de social media die via jouw Yeller account verbonden zijn. Wij hebben vanuit Yeller geen mogelijkheid dergelijke berichten te verwijderen of aan te passen nadat ze gepost zijn, dus wees daarom voorzichtig met de informative die je deelt.

  5. Je voornaam behorende bij jouw Yeller Account kan overal binnen Yeller worden getoond (en dus beschikbaar voor het publiek zijn) en is verbonden met alle activiteiten die jij binnen Yeller uitvoert.

  6. Tijdens het navigeren door Yeller worden Gegevens verzameld zoals jouw Internet Protocol (IP) adres, browsertype en besturingssysteem. We gebruiken Cookies en gegevens zoals Uniform Resource Locators (URLs) bovendien om informatie te verzamelen over de datum en tijd van jouw bezoek en de door jou gezochte en bekeken informatie.

 3. Je verklaart en waarborgt dat alle Gegevens die je aan Yeller verstrekt in alle opzichten waar, volledig en juist zijn.

 4. Yeller maakt gebruik van Cookies zodat Yeller gegevens kan verzamelen over de bezoekers en gebruikers van onze diensten en om Yeller voor de bezoekers aan te passen en persoonlijk te maken. Een Cookie is een klein tekstbestand dat door een webserver op jouw Device wordt geplaatst en door Yeller wordt gebruikt om jouw Device te identificeren telkens wanneer je Yeller gebruikt. Yeller gebruikt Cookies om jouw voorkeuren en andere gerelateerde informatie op te slaan. Cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van de browser te volgen. Als je ervoor kiest Cookies te deactiveren, is het mogelijk dat bepaalde delen van Yeller niet goed werken.

 5. Yeller gebruikt jouw Gegevens om op jouw vragen te reageren en om aan jouw verzoeken te voldoen of om interactieve klantenprogramma's te beheren. Yeller mag derden contracteren om haar verplichtingen krachtens deze Voorwaarden uit te voeren, maar zal jouw Gegevens niet zonder jouw goedkeuring aan derden verstrekken, behalve wanneer dit noodzakelijk is om producten en diensten te leveren, jouw verzoeken uit te voeren of de interactieve klantenprogramma's te beheren, of als de wet dit voorschrijft. Deze derden kunnen Yeller helpen om bijvoorbeeld informatie te verwerken, bestellingen van klanten uit te voeren, producten bij jou te bezorgen, klanteninformatie te beheren en verbeteren, klantenservice te geven, jouw belangstelling in onze producten en diensten te beoordelen of onderzoek of tevredenheidsenquêtes onder klanten uit te voeren. Deze derden zijn verplicht jouw Persoonlijke Gegevens te beschermen in overeenstemming met deze Voorwaarden.

 6. Yeller heeft tevens het recht jouw Gegevens bekend te maken ter wille van de nationale veiligheid of andere kwesties van algemeen belang.

 7. Jouw Gegevens worden door Yeller in een centrale database opgeslagen. Deze centrale database wordt door Yeller op een "need-to-know" basis in overeenstemming met deze Voorwaarden gebruikt.

 8. Yeller mag Persoonlijke Gegevens uitwisselen tussen de maatschappijen van Yeller inclusief die welke in landen binnen en buiten de EU zijn gevestigd, voor het doel dat in dit Privacy Beleid is beschreven.

 9. Als onze maatschappij of onze activa door een andere maatschappij worden gekocht, dan zal deze maatschappij de Gegevens die door ons zijn verzameld bezitten en de rechten en verplichtingen ten aanzien van jouw Gegevens zoals in deze overeenkomst is beschreven overnemen.

 10. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de Gegevens die je ons hebt toevertrouwd. Wij treffen voorzorgsmaatregelen zoals administratieve, technische en fysieke maatregelen om jouw Gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en misbruik, alsmede onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. We kunnen echter niet alle beveiligingsrisico's die verbonden zijn met Gegevens uitsluiten en Yeller kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toegang van of gebruik door onbevoegden van de gegevens die je ons hebt verstrekt.

 11. Je kunt zelf ook voorzorgsmaatregelen treffen om jouw Gegevens te beschermen. Wijzig jouw wachtwoorden vaak, gebruik voor wachtwoorden een combinatie van letters en cijfers, en zorg ervoor dat je een veilig device gebruikt.

8. Aansprakelijkheid

 1. Yeller is met de grootste zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat Yeller altijd beschikbaar zal zijn en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Wij houden ons het recht voor om Yeller (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruikers daar enige rechten uit kunnen ontlenen.

 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie en andere materialen of uitingen die Gebruikers of derden via Yeller plaatsen of verschaffen. Wij behouden ons het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie te verwijderen die op Yeller wordt geplaatst.

 3. Het aangaan en uitvoeren van een gedeelde taxirit is voor eigen rekening en risico van de Gebruikers. Wij zijn dan ook evenmin aansprakelijk voor enige schade als gevolg van niet of niet juiste nakoming van de overeengekomen afspraken tussen Gebruikers en/of Taxi’s zoals een (niet of niet tijdig) uitgevoerde rit, schade of letsel van Gebruikers, danwel het niet voldoen aan een wettelijke verplichting.

 4. Onze totale aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van EUR 0,00.

 5. Je zal Yeller vrijwaren tegen alle aanspraken van derden verband houdend met of voortvloeiend uit het door jou niet of op niet correcte wijze nakomen van jouw wettelijke of contractuele verplichtingen jegens ons, een andere Gebruiker, danwel een derde. Je zal alle schade vergoeden die wij als gevolg van dergelijke aanspraken lijden.

9. Vragen of klachten

 1. Voor hulp bij het aanmaken van je Yeller Account is onze helpdesk bereikbaar via support@getyeller.com.

 2. Heb je vragen of klachten, dan kun je deze indienen via support@getyeller.com. Wij zullen er naar streven dat je klachten zo snel mogelijk worden opgelost, maar wij garanderen niet dat wij alle klachten kunnen wegnemen.

 3. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 4. Eventuele geschillen over deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is. 

yeller_background_1.jpg